OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 13
ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektyw 95/46/WE (Dz.Urz.EU L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej „RODO”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma HMF
Polska Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Legionów Polskich 1A w
Krzeszowicach, 32-065, NIP: 5130151444; REGON:12056255; KRS: 0000292516.
Kontakt: biuro@hmf.com.pl, tel: 12 2826699.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych przez HMF Polska można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu
Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości mail na adres
iod@hmf.com.pl, oraz listownie na adres firmy wskazany wyżej lub osobiście w
siedzibie firmy.

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich
danych osobowych, ich prostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania tych danych przed wycofaniem zgody.

Informujemy, że dane osobowe są przetwarzane w celu:

budowania relacji klienckich, marketingowych,

oferowania produktów i usług własnych,

zawarcia i realizacji umowy bądź odrębnych zleceń Państwa
dotyczących
sprzedaży towarów i usług.

Informujemy, iż niniejsza informacja dotyczy osób
fizycznych, pracowników, współpracowników oraz podmiotów współpracujących z HMF
Polska Sp. z o.o..

Informujemy, że odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

pracownicy HMF Polska podmioty serwisujące oferowane
urządzenia

podmioty współpracujące z HMF Polska w ramach serwisu oraz
montażu urządzeń.

firmy kurierskie oraz Poczta Polska za pośrednictwem których
prowadzona jest korespondencja oraz realizacja zamówień sprzedaży towarów i
usług

współpracownicy HMF Polska na podstawie zawartych umów i
zleceń.

w przypadku sprzedaży leasingowej, odpowiednim firmom
świadczącym te usługi, za uprzednim ich wskazaniem przez klienta.

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom niż HMF
Polska oraz  wymienionych wyżej tylko w przypadku potrzeby
przyspieszenia usług serwisowych, czy też usług związanych ze sprzedażą
produktów oraz w przypadkach wynikających z nadrzędnej litery prawa.Każde
przekazanie danych w innym celu będzie wymagało Państwa odrębnej  zgody.

Podanie danych osobowych oraz podpisywanie zgód jest
dobrowolne.

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach wykazanymi w
momencie ich zbierania oraz przetwarzane do czasu odwołania zgody lub ustania
wymogu prawnego.

Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od
specyfikacji realizacji kontraktów, umów i zleceń oraz sprzedaży towarów i
usług.

Dane osobowe przetwarzane w ramach rozwiązywania sporów,
rozpatrywania skarg i roszczeń będą przechowywane, dopóki jest to konieczne do
spełnienia wymogów prawnych, rozstrzygania sporów i wykonywania umów (w tym
dochodzenia roszczeń).

 

Facebook