karta z białym tłem
logo ISOLI zebatka

Obowiązek informacyjny RODO

odstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 13
ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektyw 95/46/WE (Dz.Urz.EU L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej „RODO”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma HMF
Polska Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Legionów Polskich 1A w
Krzeszowicach, 32-065, NIP: 5130151444; REGON:12056255; KRS: 0000292516.
Kontakt: biuro@hmf.com.pl, tel: 12 2826699.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez HMF Polska można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości mail na adres iod@hmf.com.pl, oraz listownie na adres firmy wskazany wyżej lub osobiście w siedzibie firmy.

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed wycofaniem zgody.

Informujemy, że dane osobowe są przetwarzane w celu: budowania relacji klienckich, marketingowych, oferowania produktów i usług własnych, zawarcia i realizacji umowy bądź odrębnych zleceń Państwa dotyczących sprzedaży towarów i usług. Informujemy, iż niniejsza informacja dotyczy osób fizycznych, pracowników, współpracowników oraz podmiotów współpracujących z HMF Polska Sp. z o.o..

Informujemy, że odbiorcami Państwa danych osobowych będą: pracownicy HMF Polska podmioty serwisujące oferowane urządzenia podmioty współpracujące z HMF Polska w ramach serwisu oraz montażu urządzeń. firmy kurierskie oraz Poczta Polska za pośrednictwem których prowadzona jest korespondencja oraz realizacja zamówień sprzedaży towarów i usług współpracownicy HMF Polska na podstawie zawartych umów i zleceń. w przypadku sprzedaży leasingowej, odpowiednim firmom świadczącym te usługi, za uprzednim ich wskazaniem przez klienta.

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom niż HMF Polska oraz wymienionych wyżej tylko w przypadku potrzeby przyspieszenia usług serwisowych, czy też usług związanych ze sprzedażą produktów oraz w przypadkach wynikających z nadrzędnej litery prawa.Każde przekazanie danych w innym celu będzie wymagało Państwa odrębnej zgody. Podanie danych osobowych oraz podpisywanie zgód jest dobrowolne.

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach wykazanymi w momencie ich zbierania oraz przetwarzane do czasu odwołania zgody lub ustania wymogu prawnego. Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od specyfikacji realizacji kontraktów, umów i zleceń oraz sprzedaży towarów i usług. Dane osobowe przetwarzane w ramach rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg i roszczeń będą przechowywane, dopóki jest to konieczne do spełnienia wymogów prawnych, rozstrzygania sporów i wykonywania umów (w tym dochodzenia roszczeń).

Facebook